STAATSCOURANTVaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Erica, Noordersloot 33’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat zij op 2 juli 2018 het wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Erica, Noordersloot 33’ hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de functie van bedrijf naar wonen en maakt de realisatie van een compensatiewoning in het kader van de Ruimte voor Ruimte-regeling mogelijk op het perceel Noordersloot 33 te Erica.InzageVanaf 13 juli 2018 liggen het besluit, het wijzigingsplan en onderliggende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Op afspraak kunt u het plan inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen (op verzoek ook buiten kantooruren). Het besluit, het wijzigingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (planid. ‘NL.IMRO.0114.2017026-W701’).Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591.BeroepGedurende de terinzagetermijn van zes weken kan beroep worden ingesteld:- door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan.- door een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp wijzigingsplan.Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag en moet als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht aan enkele minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste:•naam en adres van de indiener;•de dagtekening;•een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;•de gronden (redenen) van het beroep;•een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;•zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht; is dit niet mogelijk vermeld dan datum en nummer van het besluit.Als u tegen een besluit beroep instelt heeft dit geen schorsende werking, waardoor het wijzigingsplan daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Uitvoering van een besluit kan nadelig voor u zijn. Daarom kunt u bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten