STAATSCOURANTVaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 4’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat zij op 6 november 2018 het wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 4’, vervat in het GML-bestand ‘NL.IMRO.0114.2018018-W701’, hebben vastgesteld.Het plan voorziet in het gebruik van de agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning op het perceel Ericasestraat 4 in Erica.InzageVanaf 16 november 2018 liggen het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u het besluit en het wijzigingsplan met bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen (op verzoek buiten kantooruren). Het besluit en het wijzigingsplan met bijbehorende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl ‘Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 4’ met planid. ‘NL.IMRO.0114.2018018-W701’).BeroepGedurende de terinzagetermijn van zes weken kan beroep worden ingesteld:- door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan.- door een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp wijzigingsplan.Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag en moet als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht aan enkele minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste:•naam en adres van de indiener;•de dagtekening;•een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;•de gronden (redenen) van het beroep;•een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;•zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht; is dit niet mogelijk vermeld dan datum en nummer van het besluit.Als u tegen een besluit beroep instelt heeft dit geen schorsende werking, waardoor het wijzigingsplan daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Uitvoering van een besluit kan nadelig voor u zijn. Daarom kunt u bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.Nadere informatieVoor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten