STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan Laan van Erica 50 en verleende omgevingsvergunning De Voorwaarts 750 in Apeldoorn

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn maken bekend dat met toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:1.De gemeenteraad heeft op 15 september 2017 het bestemmingsplan Laan van Erica 50 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1282-vas1 vastgesteld;2.Burgemeester en wethouders hebben op 19 september 2017 omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een bouwmarkt/tuincentrum op het perceel (voorheen Laan van Erica 50) met nieuw objectnummer: De Voorwaarts 750 in Apeldoorn en voor het aanleggen van een nieuwe uitweg aan de Laan van Erica en 2 in-/uitritten aan De Voorwaarts. De gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn heeft op 16 februari 2017 een coördinatiebesluit genomen zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening voor de ontwikkeling van een bouwmarkt annex tuincentrum op het perceel gelegen aan de Laan van Erica 50 in Apeldoorn. Het coördinatiebesluit heeft betrekking op het bestemmingsplan Laan van Erica 50 en de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwmarkt annex tuincentrum aan de Laan van Erica 50 in Apeldoorn en voor het voor die functies aanleggen van een nieuwe uitweg en/of het veranderen van een bestaande uitweg. Het coördinatiebesluit houdt in dat de besluiten voor de verwezenlijking van het project gecoördineerd worden, waarbij deze gezamenlijk in procedure zijn gebracht en als één besluit open staan voor beroep.Het bestemmingsplan betreft de vestiging van een bouwmarkt annex tuincentrum op het perceel Laan van Erica 50 in Apeldoorn. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen betreffen het beperken van de gebruiksmogelijkheden in de bestemming Detailhandel, het verduidelijken van de parkeerregeling in die bestemming, en het aanpassen van bestemmingsgrenzen op de laatste terreintekening voor de nieuwe functies in het plangebied. De precieze en overige wijzigingen staan beschreven in de Zienswijzennota bij het raadsbesluit.Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen gecoördineerd en als één besluit met ingang van 28 september 2017 gedurende zes weken ter inzage.Het digitale bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Het digitale bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Tegen het gecoördineerde besluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:•een belanghebbende die tijdig een zienswijze op de ontwerpbesluiten naar voren heeft gebracht;•een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op de ontwerpbesluiten naar voren te brengen;•een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning zijn aangebracht.Tot en met 9 november 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Apeldoorn, 27 september 2017

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Apeldoorn.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten