STAATSCOURANT Gemeente Emmen – Verkeersbesluit reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen nabij Havenstraat 26 in het centrum van Erica (zaaknummer: 321708-2019).

Aanvraag voor Verkeer | Organisatie en beleid

Gelet op:•de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;•het Mandaatbesluit 2018 van de gemeente Emmen.Overwegende:•Op grond van artikel 2, lid 2 sub a en artikel 2, lid 3 sub a Wegenverkeerswet 1994 kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels respectievelijk strekken tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik.•op grond van artikel 18, eerste lid en onder d. en artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens;•het verkeersbesluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant (artikel 26 BABW);•de gemeente Emmen beheert de weg waar dit besluit over gaat.•het is verboden om te parkeren op een andere wijze of met een ander doel dan op het verkeersbord of onderbord is aangegeven (artikel 24 RVV1990).•onder elektrisch vervoer en elektrische voertuigen wordt in dit besluit verstaan voertuigen die aangedreven worden door een elektromotor en minimaal 45 km elektrisch kunnen rijden op één acculading.Uit het oogpunt van:– het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;– het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;– het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.Is het gewenst omEen laadpaal voor elektrische voertuigen te exploiteren in het centrum van Erica.MotiveringElektrische voertuigen dragen bij aan een schone lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast. Het aantal elektrische voertuigen groeit en daarmee ook de behoefte aan openbare laadpalen. In totaal worden in Drenthe en Groningen 1000 extra laadpalen geplaatst. Dit is een project van de provincies Groningen en Drenthe en een aantal gemeenten waaronder Emmen. Door het vergroten van het aantal laadpalen die voor iedereen te gebruiken zijn, willen we bijdragen aan de omslag naar elektrisch rijden.Om het gebruik van elektrische voertuigen te promoten is het nodig dat er een dekkend netwerk van openbare laadmogelijkheden wordt gerealiseerd. Daarom willen we dat er in elke kern met meer dan 1.000 inwoners een mogelijkheid komt om een elektrische voertuig op te kunnen laden (Basis op orde). Ook willen we oplaadpalen plaatsen bij voorzieningen waar veel bezoekers komen (Strategische laadpalen). Tenslotte wordt ook bewoners en forensen die een elektrische auto hebben, of concrete plannen hebben om er één aan te schaffen, de mogelijkheid geboden een laadpaal aan te vragen in hun woonomgeving of nabij hun werkplaats (Paal volgt auto). Dit verkeersbesluit gaat om het realiseren van een basis op orde oplaadpaal in Erica.BelangenafwegingEen oplaadpaal heeft twee aansluitingen voor het opladen van een voertuig. Bij een oplaadpaal worden daarom twee parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. Het is nodig om de parkeerplaatsen bij de laadpaal te reserveren voor het opladen. Er mogen dan geen voertuigen worden geparkeerd die worden aangedreven door een brandstofmotor. Dit maximaliseert het gebruik van de locatie en stimuleert om elektrisch te rijden.We hebben ervoor gekozen om de oplaadpaal te plaatsen nabij Havenstraat 26 in het centrum van Erica. We hebben hiervoor de volgende redenen:1.De oplaadpaal komt centraal in de kern. Hierdoor is de oplaadpaal voor de meeste bewoners op korte loopafstand te bereiken; 2.De oplaadpaal komt op een parkeerterrein met meerdere parkeerplaatsen. De druk als gevolg van het wegvallen van twee reguliere parkeerplaatsen kan dan over een groter aantal parkeervakken worden verdeeld; Naast deze redenen spelen ook fysieke omstandigheden een rol bij het bepalen van de locatie van de oplaadpaal. Het gaat dan om een vrije doorgang voor voetgangers, de afstand tussen de laadpaal en het elektriciteitsnetwerk en de aan- of afwezigheid van boomwortels.Als gemeente begrijpen wij dat de verandering van parkeerplaatsen vervelend kan zijn. Maar we zien tegelijkertijd het algemeen belang van het stimuleren van elektrisch rijden. Dat betekent dat we afwegingen moeten maken en soms besluiten moeten nemen waar niet iedereen het mee eens is. GehoordOvereenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politiechef van de nationale politie van de regionale eenheid Noord-Nederland.Besluit1.We reserveren twee parkeervakken bij de te plaatsen oplaadpaal nabij Havenstraat 26 in het centrum van Erica voor het opladen van elektrische voertuigen;2.Deze maatregel voeren we uit door plaatsing van het verkeersbord model E4 met een onderbord met de tekst “uitsluitend voor opladen elektrische voertuigen” zoals aangegeven in de bijbehorende situatietekening.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten