GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunningen brandveilig gebruik 3 kinderopvanglocaties Kids Society Erica, gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De locaties zijn:• Jacobshoek 5• Jacob Catsstraat 1• Heuvel 5Omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 30 oktober 2017 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan de aanvragen om omgevingsvergunningen voor de activiteit: ‘brandveilig gebruik van de bestaande bebouwing’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel d Wabo) op de volgende percelen:• Jacobshoek 5 / deze aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2017-0090.• Jacob Catsstraat 1 / deze aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2017-0088• Heuvel 5 / deze aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2017-0089Alle adressen bevinden zich binnen de gemeenten Nuenen en betreffen een update van het brandveilig gebruik van de kinderopvang locaties van Kids Society Erica.De omgevingsvergunningen liggen met ingang van 16 november 2017 voor eenieder gedurende zes weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt de omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. BeroepTegen de ontwerp-omgevingsvergunningen zijn geen zienswijzen ingebracht. Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van de omgevingsvergunning beroep worden aangetekend. Het beroep kan worden ingesteld door:- belanghebbenden die tijdig zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning aan het college kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning bij het college kenbaar te hebben gemaakt;Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het beroepschrift schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Indien tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het verzoek moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Nuenen.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten