GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan ‘Erica, woning Kerkweg’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat de gemeenteraad op 26 januari 2017 het bestemmingsplan ‘Erica, woning Kerkweg’ vervat in het GML-bestand ‘NL.IMRO.0114.2016009-B701’ heeft vastgesteld.Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot realisatie van een vrijstaande woning op een kavel aan de Kerkweg te Erica. Ten behoeve van het bestemmingsplan is geen exploitatieplan opgesteld.Vanaf 10 februari 2017 liggen het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de onderliggende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Op afspraak kunt u het bestemmingsplan inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen (op verzoek ook buiten kantooruren).Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (planid. ‘NL.IMRO.0114.2016009-B701’).Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen, tel.: 14 0591.Gedurende de terinzagetermijn kan beroep worden ingesteld:-door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.-door een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan.Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag en moet als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht aan enkele minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste:•naam en adres van de indiener;•de dagtekening;•een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;•de gronden (redenen) van het beroep;•een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;•zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht; is dit niet mogelijk vermeld dan datum en nummer van het besluit.Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Uitvoering van een besluit kan nadelig voor u zijn. Daarom kunt u bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten