GEMEENTEBLADRectificatie: Ontwerp-bestemmingsplan Erica, Strengdijk 50/71

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Erica, Strengdijk 50/71 (Varkenshouderij Huirne)” met nummer NL.IMRO.0114.2012019-B501 vanaf 12 maart 2014 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 en donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan voorziet in de uitbreiding van een varkenshouderij met twee stallen en een mestopslag aan de Strengdijk 50 te Erica en de sanering van de varkenshouderij Strengdijk 71 te Erica. Op 16 januari 2014 heeft de Provincie Drenthe ontheffing verleend van de Provinciale Omgevingsverordening, voor wat betreft de afwijkende grootte van bet bouwblok. Deze publicatie vervangt de publicatie over de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan van 18 februari 2014, die per abuis niet is opgenomen in het plaatselijke Huis-aan-Huis blad. Binnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken tegen het ontwerp bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 14 0591.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten