GEMEENTEBLADRectificatie Omgevingsvergunning uitgebreide procedure“Erica, Woning Hertenbaan”

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen deelt mee dat een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een woning op het adres tussen Hertenbaan 4 en 7 te Erica. De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een bouwwerk en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en voorziet in het bouwen van een woning . De aanvraag is geregistreerd onder zaak 81763-2015. Vanwege technische redenen is het besluit met bijbehorende stukken niet eerder digitaal raadpleegbaar geweest. Het besluit met bijbehorende stukken liggen daarom nu vanaf vrijdag 18 maart 2016 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u het besluit inzien tijdens kantooruren bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het besluit met bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (“Erica, woning Hertenbaan” met planid NL.IMRO.0114.zaak81763-V701). Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591. Gedurende de ter inzage termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit. Ook kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het besluit daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, dit verzoek heeft wel een schorsende werking.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten