GEMEENTEBLADOntwerp-Omgevingsvergunning “Erica, woning Verlengde Vaart NZ 22” en Ontwerp-Besluit hogere grenswaarde

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Ontwerpbesluit omgevingsvergunningHet college van burgemeester en wethouders is voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Verlengde Vaart NZ 22 te Erica De aanvraag is geregistreerd onder zaak-24648-2016 en heeft betrekking op de onderdelen bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met het bestemmingsplan. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (“Erica, woning Verlengde Vaart NZ 22” met planid. NL.IMRO.0114.Zaak24648-V501).Ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaardeBurgemeester en wethouders van Emmen zijn van plan om een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 82 e.v. van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van bovengenoemde omgevingsvergunning. Zaak Z2016-00003137.Het plan is gelegen binnen de bestaande geluidzone van de Verlengde vaart NZ in Erica. Om het gewenste plan mogelijk te maken vanuit de Wet geluidhinder is een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai nodig van 52 dB.ProcedureDe ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf 28 oktober 2016 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u de ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen.Tegen het voornemen om medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning en het vaststellen van hogere grenswaarden kan een ieder gedurende een termijn van zes weken, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak-24648-2016. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via www.gemeente.emmen.nl/zienswijze-indienenNadere informatieVoor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 14 0591.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten