GEMEENTEBLADOntwerp-Omgevingsvergunning“Erica, uitbreiden kas Beekweg 30”

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een kas met adres Beekweg 30 te Erica. De aanvraag is geregistreerd onder zaak-17295-2015 en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0114.Zaak17295-V501. De aanvraag heeft betrekking op de onderdelen bouw, strijdigheid met de beheersverordening en het uivoeren van werk- of werkzaamheden. Het plan voorziet in de bouw van een kas en, een dock en de aanleg van de toerit met keerlus achterop het perceel aan Beekweg 30 te Erica. Het waterbassin wordt achterop het perceel van Beekweg 24 aangelegd. Het adres Beekweg 30 (en 24) maakt onderdeel uit van het glastuinbouwgebied te Erica. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen vanaf 1 mei 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u het ontwerpbesluit inzien tijdens kantooruren bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Tegen het voornemen om medewerking te verlenen met een omgevingsvergunning kan een ieder gedurende een termijn van zes weken, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen onder vermelding van zienswijze zaak 17295-2015. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via www.emmen.nl/zienswijze. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl (“Erica, uitbreiden kas Beekweg 30” met planid NL.IMRO.0114.Zaak17295-V501). Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591. Emmen, 24 april 2015 burgemeester en wethouders van Emmen,

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten