GEMEENTEBLADOmgevingsvergunning "Erica, woning Verlengde Vaart NZ 22" en Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Besluit omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen deelt mee dat een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een woning met adres Verlengde Vaart NZ 22 te Erica. De aanvraag is geregistreerd onder zaak-24648-2016 en heeft betrekking op de onderdelen bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met het bestemmingsplan. Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 27 januari 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u de omgevingsvergunning inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het besluit met bijbehorende stukken is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl ("Erica, woning Verlengde Vaart NZ 22" met planid. NL.IMRO.0114.Zaak24648-V701). Besluit vaststellen hogere grenswaarde Burgemeester en wethouders van Emmen hebben een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 82 e.v. van de Wet geluidhinder vastgesteld ten behoeve van bovengenoemde omgevingsvergunning. Zaak 88870-2016/Z2016-00003137. Het plan is gelegen binnen de bestaande geluidzone van de Verlengde Vaart NZ in Erica. Om het gewenste plan mogelijk te maken vanuit de Wet geluidhinder is een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai vastgesteld van 52 dB.Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 27 januari 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u het besluit vaststellen hogere grenswaarde inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Procedure Gedurende de ter inzage termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit. Ook kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het besluit daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, dit verzoek heeft wel een schorsende werking. Nadere informatie Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 14 0591.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten