GEMEENTEBLADGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Erica, Pannekoekendijk 11(woningbouwlocatie)’ en Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Bestemmingsplan ‘Erica, Pannekoekendijk 11 (woningbouwlocatie)’Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat de gemeenteraad op 26 september 2019 het bestemmingsplan ‘Erica, Pannekoekendijk 11 (woningbouwlocatie)’ vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0114.2017029-B701 gewijzigd heeft vastgesteld. Ten behoeve van het bestemmingsplan is geen exploitatieplan opgesteld.Het bestemmingsplan voorziet in het kunnen realiseren van maximaal acht woningen.Ten opzichte van het ontwerp zijn de volgende wijzigingen aangebracht:Toelichting:In paragraaf 5.3.2 onder artikel 4 Wonen wordt aangegeven dat een voorwaardelijke verplichting is toegevoegd;Bijlage 8, ontwerp inrichting plangebied is toegevoegd;Regels:sublid 4.5.1;Verbeelding:Aan de verbeelding is de functie-aanduiding groenvoorziening (grv) toegevoegd;InzageVanaf 23 oktober 2019 liggen het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de onderliggende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien (op verzoek ook buiten kantooruren) kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591. Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. BeroepBeroep kan worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag en moet als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht aan enkele minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste:naam en adres van de indiener;•de dagtekening;•een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;•de gronden (redenen) van het beroep;•een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;•zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht; is dit niet mogelijk vermeld dan datum en nummer van het besluit.Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Uitvoering van een besluit kan nadelig voor u zijn. Daarom kunt u bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.Besluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinderBurgemeester en wethouders van Emmen hebben een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 82 e.v. van de Wet geluidhinder vastgesteld ten behoeve van bovengenoemde bestemmingsplan. Het plan ligt binnen de geluidszone wegverkeerslawaai van de Pannekoekendijk. Om het gewenste plan mogelijk te maken vanuit de Wet geluidhinder is voor 2 woningen een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai vastgesteld van 52 dB. Zaaknummer 106345-2018/Z2018-00030693. Er zijn geen zienswijzen ingediend en het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Vanaf 23 oktober 2019 liggen het besluit en de onderliggende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen.Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591.BeroepBeroep kan worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag en moet als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht aan enkele minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste:•naam en adres van de indiener; •de dagtekening; •een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; •de gronden (redenen) van het beroep; •een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is; •zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht; is dit niet mogelijk vermeld dan datum en nummer van het besluit. Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het Besluit vaststellen hogere grenswaarde daags na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Uitvoering van een besluit kan nadelig voor u zijn. Daarom kunt u bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten