GEMEENTEBLADGemeente Emmen – Verkeersbesluit – Reconstructie fietspaden langs de Peelstraat te Erica (zaaknummer 5193-2022).

Aanvraag voor Verkeer | Organisatie en beleid

Gelet op:•de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;•het Mandaatbesluit 2018 van de gemeente Emmen.Overwegende:•een verkeersbesluit nemen we voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens (artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994);•het verkeersbesluit maken we bekend in het Gemeenteblad (artikel 26 BABW);•de gemeente Emmen beheert de wegen waar dit besluit over gaat.Uit het oogpunt van:•het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.•het verzekeren van de veiligheid op de weg.•Het beschermen van weggebruikers en passagiers.Is het gewenst omDe verkeerssituatie op de Peelstraat en op de fietspaden langs de oost- en westzijde van de Peelstraat te Erica te verbeteren.Motivering:De fietspaden aan de oost- en westzijde van de Peelstraat zijn toe aan onderhoud. Op enkele plekken zijn er verzakkingen op de fietspaden. We hebben onderzoek laten doen naar de oorzaak hiervan. Uit het onderzoek blijkt dat de veenlaag in de diepere ondergrond uitdroogt waardoor deze kleiner wordt. De oplossing is om de ruimte die onder de fietspaden ontstaat op te vullen met zand om te voorkomen dat de nieuwe verharding opnieuw verzakt. Voor een goede fundering is een breed zandpakket nodig, breder nog dan het fietspad. Deze ruimte is er niet aan de westzijde van de Peelstraat tussen de bomen. Daarom wordt het nieuwe fietspad aangelegd aan de oostzijde van de Peelstraat vanaf de huidige oversteek bij de voormalige school (Peelstraat 121) tot aan de Noordersloot. Het nieuwe fietspad is geschikt voor fietsverkeer in twee richtingen. Door de aanleg van het nieuwe fietspad wordt het deel van het fietspad aan de westzijde van de Peelstraat, vanaf de Warmoesweg tot aan de Peelstraat 85, opgeruimd. Op de Peelstraat ter hoogte van huisnummer 85 komt een wegversmalling met een voorrangsregeling voor het verkeer. Verder komt hier een fietsoversteek (op de plek waar het fietspad aan de westzijde eindigt) zodat fietsers hier kunnen oversteken naar het nieuwe fietspad aan de oostzijde van de Peelstraat. Om de verkeersveiligheid op beide fietspaden langs de Pannekoekendijk en de Peelstraat (voor zowel fietsers als bromfietsers) te verbeteren wordt de bromfietser verplaatst naar de rijbaan. Deze maatregel sluit goed aan bij de maximumsnelheid van 60 km/u op beide wegen. De bromfietser gaat op de Pannekoekendijk naar de rijbaan, vanaf de komgrens Erica tot aan het kruispunt Peelstraat/Berkenlaan. BelangenafwegingDoor de bromfietser op de rijbaan te laten rijden worden grote snelheidsverschillen tussen de kwetsbare fietser en de bromfietser voorkomen. Daarbij wordt een bromfietser nog wel eens over het hoofd gezien op het fietspad door automobilisten die het erf verlaten of oprijden.Naast de verkeersveiligheid verbetert de maatregel het rijcomfort voor zowel de bromfietser als de fietser op het fietspad. Op de rijbaan mag de bromfietser ook sneller rijden dan op het fietspad. Al met al komt de bromfietser in deze situatie op de rijbaan beter tot zijn recht. Met het snelheidsregime van 60 km/u voor automobilisten is de veiligheid van de bromfietser op de rijbaan in beginsel voldoende geborgd.Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.GehoordOvereenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politiechef van de nationale politie van de regionale eenheid Noord-Nederland.BesluitenDe volgende verkeersmaatregelen te nemen t.b.v. de herinrichting van de fietspaden langs de Peelstraat te Erica:1.De fietspaden langs de oost- en westzijde vanaf het bebouwde kombord Erica op de Pannenkoekendijk tot aan het kruispunt Peelstraat/Berkenlaan aan te wijzen als verplicht fietspad. De fietspaden worden aangeduid met het verkeersbord G11.2.Het gedeelte van het nieuwe fietspad langs de oostzijde van de Peelstraat (vanaf het kruispunt Peelstraat/Noordersloot tot aan de fietsoversteek nabij Peelstraat 121) aan te wijzen voor fietsverkeer in twee richtingen. Door onder het verkeersbord G11 de onderborden OB502 en OB505 te plaatsen. 3.Op de kruispunten Peelstraat/Noordersloot en Peelstraat/Amsterdamscheveldlaan heeft de fietser voorrang. Dit wordt aangeduid met haaientanden.4.Op de Peelstraat (t.h.v. huisnummer 85) de voorrang regelen door het aanleggen van een wegversmalling. De voorrangsregeling wordt aangeduid met de verkeersborden F5 en F6.5.Het verwijderen van alle verkeersborden t.b.v. de herinrichting van de fietspaden langs de Peelstraat en de Pannenkoekendijk, met een rood kruis gemarkeerd op bijgevoegd bebordingsplan.Bijlage – Bebordingsplan: te plaatsen en te verwijderen verkeerstekens.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten